Voorwaarden

VOORWAARDEN

Online verkoopvoorwaarden VDL Online Breeders Market

 1. VDL Online Breeders Market wordt georganiseerd door de VDL Stud, gevestigd aan de Bearsterdyk 14, 9025BR in Bears, Nederland.
 2. Deelnemen aan deze online fokkersmarkt betekent de nadrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en acceptatie van deze verkoopvoorwaarden.
 3. De Koper dient zich via de website VDL Online Breeders Market aan te melden alvorens hij biedingen kan uitbrengen.
 4. De paarden / veulens / embryo's worden verkocht in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de video-opnamedag.
 5. Verkoper aanvaardt de voorwaarden (€ 100,- excl. btw te betalen bij aanmelding plus € 250,- excl. btw bij verkoop van het paard via de website) en bevestigt deze te hebben begrepen door het invullen van het aanmeldingsformulier van de VDL Online Breeders Market.
 6. Koper betaalt uitsluitend het paard / veulen / embryo, zonder bijkomende aankoopkosten (behalve BTW - indien van toepassing).
 7. Verkoper stelt Bieder in de gelegenheid om desgewenst, uitsluitend op verzoek, ter verkoop aangeboden veulens voorafgaand aan een verkoop te bezichtigen, op afspraak bij Verkoper. 
 8. De verkoop komt tot stand volgens Nederlands recht middels acceptatie van het bod door de Verkoper en na betaling van het factuurbedrag.
 9. Biedingen en de betalingen vinden plaats in €.
 10. Koper gaat ermee akkoord om het paard / veulen / embryo te betalen indien deze de hoogste bieder is. Het is niet mogelijk om een geplaatst bod in te trekken.
 11. De Verkoper heeft 24 uur de tijd om het bod te accepteren of een tegenbod te doen. Na deze 24 uur vervalt het bod.
 12. Een door de Verkoper aanvaard bod op een paard / veulen / embryo geeft een bindende overeenkomst als resultaat. Koper verplicht zich de koop daadwerkelijk af te handelen. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het factuurbedrag. De koopsom wordt berekend door de verkoopprijs te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW. Indien het paard / veulen / embryo is verkocht naar het buitenland moet deze voorzien worden van, door een NVWA-dierenarts, goedgekeurde exportdocumenten. De VDL Online Breeders Market zal deze exportdocumenten verzorgen. De kosten worden aan de Koper gefactureerd. Het totaal wordt het factuurbedrag.
 13. De koopsom is direct verschuldigd bij toewijzing van het paard / veulen / embryo. Zodra de Verkoper het bod heeft aanvaard, ontvangt de Koper een factuur met het te betalen bedrag en de gegevens van de Verkoper.
 14. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de verkochte paarden / veulens / embryo's gaat 5 dagen na acceptatie van het bod over op de Koper. De rechtsovereenkomst ligt rechtstreeks tussen Koper en Verkoper, met inachtneming dat ten opzichte van de Koper, niet de VDL Online Breeders Market, maar de Verkoper aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de dieren na de verkoop mochten vertonen.
 15. Op het ogenblik van de betaling van het factuurbedrag door de Koper aan de Verkoper gaat het eigendom van de paarden / veulens / embryo's over naar de Koper.
 16. Nadat het totale factuurbedrag overgemaakt is op het rekeningnummer van de Verkoper zal aflevering pas plaatsvinden, in onderling overleg met de Verkoper. Transportkosten buiten Nederland zijn voor rekening van de Koper.
 17. De levering van een veulen vindt in principe plaats nadat het veulen de leeftijd van 5 maanden heeft bereikt. Verkoper is gehouden een verkocht veulen tot een leeftijd van 5 maanden bij de moeder te laten zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd. Tot het moment van feitelijke levering aan de Koper blijft het Veulen voor rekening en risico van de Verkoper.
 18. Wanneer in overleg een veulen wordt afgeleverd dat jonger is dan 5 maanden, gaat het risico onmiddellijk bij aflevering over op Koper.
 19. Veulens zijn ten minste goed halstermak bij aflevering.
 20. Indien het paard / veulen / embryo is verkocht naar het buitenland moet dit voorzien worden van door een NVWA-dierenarts goedgekeurde exportdocumenten. De VDL Online Breeders Market zal deze exportdocumenten verzorgen. De kosten worden aan de Koper gefactureerd.
 21. Aan het feit dat de VDL Online Breeders Market de paarden / veulens / embryo's heeft geselecteerd en deze desgewenst aan een veterinair onderzoek onderworpen werden, kunnen noch de Verkoper, noch de Koper, enig recht ontlenen.
 22. De gegeven informatie over de ter verkoop aangeboden paarden / veulens / embryo's is alleen bedoeld om een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden / veulens / embryo's, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te willen geven. VDL Online Breeders Market is bij de omschrijving van paarden / veulens / embryo's  op haar website afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie. VDL Online Breeders Market is niet aansprakelijk voor (druk)fouten en / of vergissingen op haar website en in de online verkoopcatalogus.
 23. Koper zal in geval van export binnen het lopende jaar een geldig exportdocument voorleggen, op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 24. In geval van een geschil tussen partijen is de rechtbank van Leeuwarden exclusief bevoegd. Elk geschil voortvloeiende uit deze online fokkersmarkt en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Nederlandse wet.